Parkowanie domen a podatki

06-17-2010 od admin Zostaw odpowiedź »

Przed fiskusem nawet zaparkowana domena nie umknie. Jak w przypadku wszystkich dochodów, tak same i te czerpane z zaparkowanych domen internetowych należy odprowadzać.

Ministerstwo Finansów na prośbę portalu Webhosting.pl dokonało interpretacji przepisów o podatku dochodowym w zakresie uzyskiwanego dochodu z parkowania domen. Przedstawiciele MF potwierdzili, że od przychodów osiągniętych z tytułu takiej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej moment powstania przychodu przypada w dniu otrzymania zarobionych pieniędzy od serwisu parkingowego. Czyli przychód jest dopiero gdy otrzymamy środki na rachunek bankowy. Taki przychód należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok i obliczyć dochód (lub stratę) z tego tytułu oraz podatek należny od sumy uzyskanych dochodów.

W sytuacji, gdy właścicielem domen jest osoba prawna, zaś zaparkowane domeny stanowią przedmiot działalności gospodarczej, to przychody uznane są za tzw. „przychody należne”, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

„Dochód” jest nadwyżką sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągniętymi w trakcie roku podatkowego, co oznacza, że środki przeznaczone na rejestrację czy odnowienie domen należy odjąć od pieniędzy zarobionych w wyniku parkowania domen. Gdy suma ta koniec roku będzie ujemna uzyskujemy stratę, którą jesteśmy zobowiązany wykazać w złożonym zeznaniu.

Informacje udzielone portalowi Webhosting.pl przez Ministerstwo Finansów

Do przychodów osiąganych z tytułu umieszczania płatnych linków reklamowych innych firm lub osób na domenach internetowych mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) oraz ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Kwestia sposobu opodatkowania tych dochodów może być rozstrzygnięta jedynie w oparciu o konkretny stan faktyczny.

W przypadku gdy właścicielem domeny jest osoba fizyczna, źródłem tego rodzaju przychodów może być:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza, jeżeli działalność (odpłatne zamieszczanie linków na swoich domenach) wykonywana jest w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolniczą działalność gospodarczą definiuje jako działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9. Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. W tym przypadku uzyskane dochody będą opodatkowane na ogólnych zasadach według progresywnej skali podatkowej lub, na zasadzie wyboru, według 19% stawki podatku. Podatnik, który osiągnął omawiany przychód, będzie zobligowany do wykazania go w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy i obliczenia dochodu (straty) z tego tytułu oraz podatku należnego od sumy uzyskanych dochodów. Ponadto podatnicy ci mają obowiązek wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy, zgodnie z art. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli płatny link na swojej stronie internetowej zamieści osoba nieprowadząca działalności gospodarczej i czynność ta nie będzie wypełniała znamion pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. U osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej moment powstania przychodu przypada w dniu otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy i wartości pieniężnych (art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatnik, który osiągnął omawiany przychód, będzie zobligowany do wykazania go w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy i obliczenia dochodu (straty) z tego tytułu oraz podatku należnego od sumy uzyskanych dochodów według obowiązującej skali podatkowej.

W przypadku gdy właścicielem domeny jest osoba prawna, a odpłatne zamieszczanie linków w tej domenie stanowi przedmiot działalności gospodarczej, to zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody z tej działalności uznaje się przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

Zarejestruj swoją domenę!
WWW. 
 

W pozostałych przypadkach przychodem osoby prawnej z udostępniania domeny są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jednocześnie do przychodów zalicza się wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jeśli podatnik osiągnie dochód, wówczas ma obowiązek uiszczania zaliczek w terminach wynikających z ustawy (miesięcznie lub kwartalnie). Ponadto ma obowiązek złożyć w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego zeznanie o wysokości dochodu lub poniesionej straty.

Warto przeczytać:

Reklama
Najlepszy hosting

Zostaw odpowiedź